Thường Tín tập trung sản xuất cây vụ đông năm 2020

22/12/2021 10:15

Sau khi thu hoạch song diện tích lúa mùa, UBND huyện đã chỉ đạo các xã triển khai kế hoạch sản xuất cây trồng vụ đông 2020 – 2021; Đến thời điểm này, toàn huyện đã trồng 1.459,6ha cây vụ đông, đạt 71,2% so với kế hoạch.