Thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính trên địa bàn xã Khánh Hà

01/07/2024 08:21
TT Lĩnh vực/Thủ tục Ban hành theo Quyết định  Ngày ban hành Quyết định TTHC thực hiện tại UBND cấp xã TTHC thực hiện tại UBND xã Khánh Hà TT thực hiện tại bộ phận "Một cửa”
1 2 3 4 5 6 7
  TỔNG SỐ TTHC     176 158 18
I LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO     10 10 0
1 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng QĐ số 3831 30/07/2018 1 1 0
2 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng QĐ số 3831 30/07/2018 1 1 0
3 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung QĐ số 3831 30/07/2018 1 1 0
4 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã QĐ số 3831 30/07/2018 1 1 0
5 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã QĐ số 3831 30/07/2018 1 1 0
6 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung QĐ số 3831 30/07/2018 1 1 0
7 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã QĐ số 3831 30/07/2018 1 1 0
8 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đế địa bàn xã khác QĐ số 3831 30/07/2018 1 1 0
9 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung QĐ số 3831 30/07/2018 1 1 0
10 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc QĐ số 3831 30/07/2018 1 1 0
II LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG     5 5 0
11 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị QĐ số 1055 26/02/2024 1 1 0
12 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề QĐ số 1055 26/02/2024 1 1 0
13 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất QĐ số 1055 26/02/2024 1 1 0
14 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình QĐ số 1055 26/02/2024 1 1 0
15 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến QĐ số 1055 26/02/2024 1 1 0
III LĨNH VỰC THANH TRA     4 4 0
16 Giải quyết khiếu nại lần đầu QĐ số 2316 03/05/2024 1 1 0
17 Giải quyết tố cáo QĐ số 2316 03/05/2024 1 1 0
18 Tiếp công dân QĐ số 2316 03/05/2024 1 1 0
19 Xử lý đơn QĐ số 2316 03/05/2024 1 1 0
IV LĨNH VỰC HỘ TỊCH     23 20 3
20 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch QĐ số 375 16/01/2023 1 1 0
21 Cấp bản sao trích lục hộ tịch QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
22 Đăng ký khai sinh QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
23 Đăng ký kết hôn QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
24 Đăng ký nhận cha, mẹ, con QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
25 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
26 Đăng ký khai tử QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
27 Đăng ký khai sinh lưu động QĐ số 6144 01/12/2023 1 0 1
28 Đăng ký kết hôn lưu động QĐ số 6144 01/12/2023 1 0 1
29 Đăng ký khai tử lưu động QĐ số 6144 01/12/2023 1 0 1
30 Đăng ký giám hộ QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
31 Đăng ký chấm dứt giám hộ QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
32 Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
33 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
34 Đăng ký lại khai sinh QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
35 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
36 Đăng ký lại kết hôn QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
37 Đăng ký lại khai tử QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
38 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
39 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước QĐ số 6144 01/12/2023 1 1 0
40 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi QĐ số 169 04/02/2021 1 1 0
41 Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có ĐKTT trên địa bàn cấp huyện) QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
42 Đăng ký khai sinh - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc không có ĐKTT mà chỉ có ĐK tạm trú trên địa bàn cấp huyện) QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
  LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT     2 2 0
43 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
44 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
  LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC     1 1 0
45 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
  LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ     5 5 0
46 Công nhận hòa giải viên QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
47 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
48 Thôi làm hòa giải viên QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
49 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
50 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
  LĨNH VỰC CHỨNG THỰC     11 11 0
51 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
52 Chứng thực di chúc QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
53 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
54 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
55 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
56 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
57 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
58 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
59 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
60 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
61 Cấp bản sao từ sổ gốc QĐ số 3109 06/06/2023 1 1 0
V LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN     7 7 0
62 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm QĐ số 2852 23/05/2023 1 1 0
63 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa QĐ số 2852 23/05/2023 1 1 0
64 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã QĐ số 1348 11/03/2024 1 1 0
65 Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng QĐ số 1348 11/03/2024 1 1 0
66 Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng QĐ số 1348 11/03/2024 1 1 0
67 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng QĐ số 1348 11/03/2024 1 1 0
68 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở QĐ số 1348 11/03/2024 1 1 0
VI LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     5 5 0
69 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học QĐ số 492 07/02/2022 1 1 0
70 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập QĐ số 492 07/02/2022 1 1 0
71 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại QĐ số 492 07/02/2022 1 1 0
72 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập QĐ số 492 07/02/2022 1 1 0
73 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập QĐ số 492 07/02/2022 1 1 0
VII LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG     29 29 0
74 Trợ cấp một lần đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến QĐ số 6395 23/11/2018 1 1 0
75 Trợ cấp hàng tháng đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến QĐ số 6395 23/11/2018 1 1 0
76 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương QĐ số 5341 20/10/2023 1 1 0
77 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người HĐKC được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi QĐ số 5341 20/10/2023 1 1 0
78 Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
79 Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" đối với người hi sinh nhưng chưa được cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31/12/1994 trở về trước QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
80 Cấp đổi Bằng "Tổ quốc ghi công" QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
81 Cấp lại Bằng "Tổ quốc ghi công" QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
82 Cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" đối với người hi sinh hoặc mất tích trong chiến tranh QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
83 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao động - thương binh và xã hội quản lý QĐ số 1039 26/02/2024 1 1 0
84 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
85 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" QĐ số 1039 26/02/2024 1 1 0
86 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an QĐ số 1039 26/02/2024 1 1 0
87 Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an QĐ số 5341 20/10/2023 1 1 0
88 Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do TP quản lý QĐ số 1039 26/02/2024 1 1 0
89 Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành LĐTB&XH quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
90 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng QĐ số 5341 20/10/2023 1 1 0
91 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
92 Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
93 Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
94 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế QĐ số 5341 20/10/2023 1 1 0
95 Giải quyết người có công giúp đỡ cách mạng QĐ số 5341 20/10/2023 1 1 0
96 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân QĐ số 1039 26/02/2024 1 1 0
97 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần QĐ số 1039 26/02/2024 1 1 0
98 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
99 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh QĐ số 1039 26/02/2024 1 1 0
100 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp QĐ số 1039 26/02/2024 1 1 0
101 Cấp GXN thân nhân của người có công QĐ số 2184 24/06/2022 1 1 0
102 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia QĐ 1200 08/04/2022 1 1 0
  LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI - GIẢM NGHÈO     15 15 0
103 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em QĐ số 6395 23/11/2018 1 1 0
104 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện QĐ số 3801 04/08/2021 1 1 0
105 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng QĐ số 1977 04/04/2023 1 1  
106 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh QĐ số 3801 04/08/2021 1 1 0
107 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng BTXH  QĐ số 3801 04/08/2021 1 1 0
108 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở QĐ số 3801 04/08/2021 1 1 0
109 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật QĐ số 1402 13/03/2024 1 1 0
110 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật QĐ số 1402 13/03/2024 1 1 0
111 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn QĐ số 6395 23/11/2018 1 1 0
112 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm QĐ số 2294 18/04/2023 1 1 0
113 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm QĐ số 2294 18/04/2023 1 1 0
114 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm QĐ số 2294 18/04/2023 1 1 0
115 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình QĐ số 2294 18/04/2023 11   0
116 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương QĐ số 3801 04/08/2021 1 1 0
117 Nhận chăm sóc nuôi dưỡng, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp QĐ số 3801 04/08/2021 1 1 0
  LĨNH VỰC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM     6 6 0
118 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em QĐ số 6395 23/11/2018 1 1 0
119 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em QĐ số 6395 23/11/2018 1 1 0
120 Phê duyệt KH hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt QĐ số 3801 04/08/2021 1 1 0
121 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em QĐ số 6395 23/11/2018 1 1 0
122 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện GĐ nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em QĐ số 6395 23/11/2018 1 1 0
123 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế QĐ số 6395 23/11/2018 1 1 0
  LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI     2 2 0
124 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân QĐ số 1039 26/02/2024 1 1 0
125 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện QĐ số 3089 28/08/2023 1 1 0
  LĨNH VỰC LĐ, TIỀN LƯƠNG VÀ QUAN HỆ VIỆC LÀM     2 2 0
126 Hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất QĐ số 5682 08/11/2023 1 1 0
127 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài QĐ số 5682 08/11/2023 1 1 0
VIII LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG     3 2 1
128 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường QĐ số 1040 25/03/2022 1 1 0
129 Đăng ký khai thác nước dưới đất QĐ số 4184 21/08/2023 1 1 0
130 Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển QĐ số 4184 21/08/2023 1 0 1
IX LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN     11 10 1
131 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa QĐ số 4527 21/10/2021 1 1 0
132 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu QĐ số 4527 21/10/2021 1 1 0
133 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh QĐ số 4527 21/10/2021 1 1 0
134 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai QĐ số 4527 21/10/2021 1 1 0
135 Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích PCTT cấp xã trong trường hợp chưa tham gia BHYT, BHXH QĐ số 4527 21/10/2021 1 1 0
136 Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia BHXH QĐ số 4527 21/10/2021 1 1 0
137 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) QĐ số 4527 21/10/2021 1 1 0
138 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã QĐ số 4527 21/10/2021 1 0 1
139 Thẩm định phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã QĐ số 4527 21/10/2021 1 1 0
140 Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích QĐ số 3969 08/08/2023 1 1 0
141 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm NN QĐ số 4527 21/10/2021 1 1 0
X LĨNH VỰC DÂN TỘC     2 0 2
142 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số QĐ số 241 21/01/2024 1 0 1
143 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số QĐ số 241 21/01/2024 1 0 1
XI LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI     8 7 1
144 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu QĐ số 1088 28/02/2024 1 1 0
145 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân QĐ số 1088 28/02/2024 1 1 0
146 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế QĐ số 1088 28/02/2024 1 1 0
147 Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu  QĐ số 1088 28/02/2024 1 1 0
148 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất QĐ số 1088 28/02/2024 1 1 0
149 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu QĐ số 1088 28/02/2024 1 1 0
150 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện "dồn điền đổi thửa" (đồng loạt) QĐ số 1088 28/02/2024 1 0 1
151 Hòa giải tranh chấp đất đai QĐ số 1088 28/02/2024 1 1 0
XII LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA     10 0 10
152 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa QĐ số 7130 17/12/2019 1 0 1
153 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa QĐ số 7130 17/12/2019 1 0 1
154 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật QĐ số 7130 17/12/2019 1 0 1
155 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện QĐ số 7130 17/12/2019 1 0 1
156 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện QĐ số 7130 17/12/2019 1 0 1
157 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký HKTT của chủ phương tiện sang đơn vị HC cấp tỉnh khác QĐ số 7130 17/12/2019 1 0 1
158 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện QĐ số 7130 17/12/2019 1 0 1
159 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa QĐ số 7130 17/12/2019 1 0 1
160 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện QĐ số 7130 17/12/2019 1 0 1
161 Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung QĐ số 7130 17/12/2019 1 0 1
XIII LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN     1 1 0
162 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư QĐ số 2389 10/06/2020 1 1 0
XIV LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG     3 3 0
163 Kê khai tài sản, thu nhập QĐ số 3662 22/07/2021 1 1 0
164 Tiếp nhận yêu cầu giải trình QĐ số 3662 22/07/2021 1 1 0
165 Thực hiện việc giải trình QĐ số 3662 22/07/2021 1 1 0
XV LĨNH VỰC DÂN SỐ     2 2 0
166 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số QĐ số 2149 12/04/2023 1 1 0
167 Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ QĐ số 2149 12/04/2023 1 1 0
XVI LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC     9 9 0
168 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu QĐ số 2804 19/05/2023 1 1 0
169 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu QĐ số 2804 19/05/2023 1 1 0
170 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu QĐ số 2804 19/05/2023 1 1 0
171 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá QĐ số 2804 19/05/2023 1 1 0
172 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá QĐ số 2804 19/05/2023 1 1 0
173 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá QĐ số 2804 19/05/2023 1 1 0
174 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh QĐ số 2804 19/05/2023 1 1 0
175 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh QĐ số 2804 19/05/2023 1 1 0
176 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh QĐ số 2804 19/05/2023 1 1 0

TV