Ngày bầu cử - Ngày hội của toàn dân

22/12/2021 13:58

Vào ngày Chủ nhật 23/5/2021 tới đây sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên phạm vi cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bắt nguồn từ Nhân dân và được sự tín nhiệm của Nhân dân, kể từ ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, với cuộc Tổng tuyển cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam mới ra đời. Trải qua 75 năm với 14 khóa, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ và phát huy được quyền lực là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân; đồng hành cùng dân tộc hoàn thành sự nghiệp giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Những năm gần đây,  hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Chất lượng hoạt động của các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp ngày càng được nâng cao.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong thời điểm toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng trong 35 năm qua đã và đang thu được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội... Đó chính là tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập sâu rộng với thế giới. 

                     

Thời gian qua, công tác chuẩn bị bầu cử đã được Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã Văn Tự tham gia tích cực với nhiều hoạt động phong phú. Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, tổ chức và tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động, lắng nghe cử tri phản ánh tâm tư nguyện vọng và đóng góp vào chương trình hành động... do điều kiện tình hình dịch bệnh covid 19 đang có diễn biến phức tạp, một số hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp huyện được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhằm phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của Nhân dân trong việc lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu quả từ Trung ương tới địa phương.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, UB bầu cử xã Văn Tự đã ấn định 6 đơn vị bầu cử trên địa bàn, số lượng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu 25 đại biểu, qua 3 lần hiệp thương, UB bẩu cử đã chốt số lượng người chính thức tham gia ứng cử là 41 ứng cử viên, tổng số cử tri dự kiến toàn xã là 7033 cử tri.

Nêu cao trách nhiệm đối với vận mệnh của đất nước, ngày 23/5/2021, cử tri xã Văn Tự cùng với cử tri Thủ đô và cử tri cả nước hãy hăng hái đi bầu cử, sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người thực sự tiêu biểu về đức, về tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng nước Việt Nam ''Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh''./