Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2024

28/03/2024 08:30

1.  Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 15/12/2023 Đến ngày 14/3/2024

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận:       254   

+ Tổng số hồ sơ đã giải quyết:  254   

+ Tổng số hồ sơ đang giải quyết:        0   

+ Số hồ sơ quá hạn:         0

2. Kết quả thực hiện công tác CCHC theo từng nội dung:

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tổ chức triển khai kịp thời, xây dựng Kế hoạch số 25/KH –UBND ngày 08/02/2024 về CCHC nhà nước năm 2024, trong đó sẽ cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC của xã, xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm. Kế hoạch số 26/KH –UBND ngày 08/02/2024 về Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước của Xã Khánh Hà năm 2024.

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC, trong đó quy định Chủ tịch UBND xã (người đứng đầu UBND xã) phải chịu trách nhiệm cá nhân về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó.

2.2. Cải cách thể chế

- Xây dựng chương trình công tác năm, kiểm tra và rà soát các văn bản QPPL của UBND và HĐND ban hành.

          - Chủ động phối hợp thực hiện có hiệu quả những nội dung thực hiện dân chủ năm 2024

          - Thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính và niêm yết tại bộ phận " Một cửa", cung cấp cho cán bộ, công chức đầy đủ thông tin về chính sách Pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn thực hiện tốt cơ chế " Một cửa", " Một cửa liên thông" hiện đại.

2.3. Cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

- Triển khai thực hiện có hiệu quả việc ủy quyền giải quyết TTHC theo Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND Thành phố từ ngày 01/01/2024; xây dựng quy trình giải quyết TTHC phù hợp với quy định hiện hành; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện ủy quyền. 

- Rà soát, đơn giản hóa các TTHC, các quy định hành chính, theo yêu cầu tại Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 14/12/2021 và Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND Thành phố.

- Tiếp tục triển khai rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong các cơ quan hành chính theo yêu cầu tại Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND Thành phố về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

- Công khai minh bạch, rõ ràng, dễ thấy, kịp thời, đầy đủ các TTHC, các dịch vụ công tại Trụ sở

- Cập nhật, theo dõi thường xuyên, kiểm soát, tổng hợp và công khai hằng tháng kết quả giải quyết TTHC thuộc xã.

- Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC, trọng tâm là các TTHC về chứng thực xác nhận.

 2.4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức biên chế và Quy chế làm việc của UBND

          - Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, sự phối hợp của các ban, ngành trong thực hiện công việc chung của UBND

          - Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng với trình độ chuyên môn đào tạo, phân công rõ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường tính chuyên nghiệp hóa của đội ngũ cán bộ, công chức

          - Thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng cán bộ, công chức về trình độ lý luận, chuyên môn, năng lực, phẩm chất

2.5. Cải cách chế độ công vụ

- Thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành theo quy định.

          - Thực hiện tốt công tác biểu dương khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức để nâng cao hoạt động công vụ tại UBND xã.

          - Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền hách dịch, tham nhũng chống lãng phí trong cơ quan

 2.6. Cải cách tài chính công

- Tiến hành xây dưng và triển khai  kịp thời, đúng thời gian quy định quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024;

- Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và đảm bảo nguồn thu, tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội chi đầu tư phát triển. Thực hiện cân đối ngân sách xã theo hướng tích cực, đảm bảo tỷ lệ tích lũy hợp lý cho đầu tư phát triển.

- Tăng cường công tác kiểm soát trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện đúng, đủ các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là việc công khai, minh bạch về tài chính, quyết toán và dự toán ngân sách cấp xã; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Triển khai Nghị quyết của Thành phố về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND Thành phố phê duyệt Đề án mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Triển khai hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ công tác quản lý, điều hành.

-  Tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 gắn với đơn giản hóa TTHC, xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC.

TV