Kết quả công tác CCHC của xã Khánh Hà 6 tháng đầu năm 2023

27/06/2023 02:29

I. Kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai văn bản của các cấp về thực hiện cải cách hành chính

- Trong các nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội hàng năm của Đảng ủy, HĐND xã luôn nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác CCHC, quán triệt việc chấp hành quy chế hoạt động của UBND, quy chế công sở, chấp hành thời gian làm việc, chế độ báo cáo, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cán bộ, công chức, làm tốt công tác giải quyết TTHC.

- Quán triệt, triển khai văn bản của các cấp: Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín về cải cách hành chính Nhà nước năm 2023. Từ đó đã nâng cao hiểu biết của đội ngũ cán bộ, công chức về mục tiêu, yêu cầu, các chỉ tiêu cụ thể của công tác CCHC, các thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc CCHC.     

- Năm 2023, bám sát các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, huyện, UBND xã đã xây dựng, ban hành các văn bản thực hiện công tác CCHC trọng tâm là: Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 06/02/2023 về cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của xã Khánh Hà; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 08/02/2023 thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 15/02/2023 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023.

- UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 28/04/2022 về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND xã Khánh Hà nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 10/05/2022 về việc phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Ủy viên UBND xã Khánh Hà nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế, theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.

2. Thông tin, tuyên truyền

UBND xã tiếp tục duy trì việc thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức:

- Thông qua các buổi hội nghị, họp giao ban định kỳ, tháng, quý tại xã, thôn, tại các buổi tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp của HĐND xã;

- Niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; trực tiếp thông qua tiếp nhận và giải quyết TTHC và khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công;

- Thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã. Từ đầu năm đến nay, Đài truyền thanh xã đã phát 25 tin, bài về công tác CCHC, thực thi công vụ của địa phương.

Thông qua công tác tuyên truyền về kế hoạch CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã giúp đội ngũ cán bộ, công chức, các tổ chức, nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu đầy đủ hơn về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ CCHC, quy trình giải quyết TTHC ... tạo điều kiện cho nhân dân tham gia giám sát đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ tạo được sự phấn khởi, tin tưởng của nhân dân.

            3. Công tác kiểm tra

Chủ tịch UBND xã thường xuyên tiến hành kiểm tra đột xuất Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, tình hình thực hiện công việc của cán bộ, công chức UBND xã. Qua kiểm tra, UBND xã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của các cá nhân, tổ chức trong công tác CCHC, từ đó cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn.

II. Kết quả công tác cải cách hành chính

1. Cải cách thể chế

UBND xã đã ban hành Kế hoạch về kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã  năm 2023. Bên cạnh đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản, nhất là bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính khả thi khi ban hành văn bản.

- Xây dựng chương trình công tác năm, tự kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL của HĐND và UBND ban hành.

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Đất đai; Luật Xây dựng; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng;  Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo

2. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

UBND xã đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 30/01/2023 về rà soát, thống kê, đánh giá TTHC năm 2023 trên địa bàn xã Khánh Hà; tiếp tục công khai, minh bạch, cụ thể hóa các quy trình giải quyết TTHC, quy trình giải quyết công việc cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, công chức nhằm tạo sự đơn giản, thuận tiện cho người dân, tổ chức trong giao dịch hành chính.

Trên cơ sở các Quyết định của UBND thành phố về công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, các TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc đã được thay thế, UBND xã đã chỉ đạo công chức Văn phòng - Thống kê (đầu mối kiểm soát TTHC) phối hợp cùng các công chức chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật và công khai đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Hiện tại số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là: 174 TTHC, số TTHC đang thực hiện tại UBND xã: 156 TTHC, không thực hiện: 18 TTHC (Theo Thông báo số 42/TB-UBND ngày 01/06/2023 của UBND xã Khánh Hà về việc niêm yết công khai 174 TTHC đang thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Khánh Hà). Tất cả các TTHC sau khi nhận được Quyết định công bố đều được công khai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND xã bằng các hình thức sau: Niêm yết trên bảng niêm yết TTHC, thông tin trên màn hình máy tính của công dân, đồng thời thông báo trên đài truyền thanh của xã. Việc kịp thời niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu thực hiện TTHC.

- Sáng thứ 7 hàng tuần, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả duy trì việc trực tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy định và hướng dẫn của thành phố, huyện.

- Tiến hành niêm yết công khai địa chỉ hòm thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến TTHC, giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của UBND thành phố, huyện, đến nay trên địa bàn xã đã triển khai thực hiện các TTHC mức độ 3,4 thuộc các lĩnh vực: Tư pháp, Nội vụ, Văn hóa...; đồng thời tiến hành rà soát, đăng ký các TTHC thực hiện từ mức độ 3 trở lên, đảm bảo theo đúng chỉ đạo, kế hoạch của cấp trên.

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC (từ 10/12/2022 đến hết ngày 01/6/2023):

+ Số tiếp nhận:              551 hồ sơ;

+ Số đang giải quyết:     0 hồ sơ;

+ Số đã giải quyết:         551 hồ sơ.

Đánh giá chung: việc thực hiện các quy trình trong rà soát và công khai TTHC đều đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cũng như người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết các công việc hành chính. Cán bộ, công chức đã chấp hành các quy định của cơ quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Từ đó nâng cao về nhận thức, trách nhiệm, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Việc giải quyết TTHC và các công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân được chú trọng giải quyết.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức đúng với trình độ chuyên môn đào tạo. Mỗi cán bộ, công chức thực hiện đúng phân công, nhiệm vụ, quy trình giải quyết, xử lý công việc theo Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Ủy viên UBND xã, công chức của UBND xã Khánh Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tăng tính chuyên nghiệp hóa của đội ngũ cán bộ, công chức, theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”.

Rà soát, điều chỉnh nội quy, quy chế cơ quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

4. Cải cách chế độ công vụ

Thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng các lớp kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ do thành phố, huyện tổ chức.

Các cán bộ, công chức luôn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực; luôn rèn luyện đạo đức, tác phong để thi hành công vụ; nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính và đặc biệt là cán bộ, công chức làm công tác CCHC.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Trong đó tập trung thay đổi tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức. Tổ chức quán triệt và niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 10 nội dung, yêu cầu đối với cán bộ, công chức.

Trang bị cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách có đủ phương tiện, công cụ để làm việc hiệu quả.  

Thực hiện tốt việc giao ban tuần, tháng để đánh giá những kết quả đã làm đ­ược, những việc còn tồn tại để chỉ đạo, uốn nắn kịp thời đối với những cán bộ, công chức chuyên môn, lãnh đạo phụ trách mảng chư­a hoàn thành nhiệm vụ.  Thực hiện định kỳ đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng, người hoạt động qua phần mềm đánh giá, xếp loại theo quy định của Thành ủy tại Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28/10/2021 và Quyết định số 2021-QĐ/TU ngày 22/12/2021.

5. Cải cách tài chính công

UBND xã Khánh Hà đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công thuộc UBND xã Khánh Hà năm 2023; tiếp tục thực hiện quản lý tài chính, tài sản công theo quy định của pháp luật, chủ động sử dụng nguồn kinh phí và biên chế trong thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, không có vi phạm về tài chính và sử dụng tài sản công. Thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ tài chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP,  Nghị định 117/2013/NĐ-CP và các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc quản lý và điều hành ngân sách tiếp tục được đổi mới, nguồn thu ngân sách được tập trung kịp thời. Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách tới các ban, ngành và sử dụng ngân sách của các ban ngành đúng quy định của Luật ngân sách. Giao dự toán, chấp hành dự toán đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động thu, chi ngân sách nhằm mục tiêu tiết kiệm thời gian, chi phí, tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành ngân sách. Tích cực phổ biến, tuyên truyền cán bộ, công chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và đảm bảo nguồn thu, tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội chi đầu tư phát triển.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ cơ bản được đầu tư theo quy định tại Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố: có hệ thống camera giám sát, máy tính, máy in, máy tính phục vụ công dân thực hiện TTHC mức độ 3, máy in, máy scan, hệ thống phần mềm một cửa, kết nối internet...

- Tiếp tục thực hiện, duy trì, cải tiến có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, gắn với đơn giản hóa TTHC.

- Tiếp tục triển khai, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản.

- UBND xã đã triển khai, thực hiện phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 để quản lý tốt thời gian nhận, trả hồ sơ, lệ phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để công dân nộp và nhận kết quả giải quyết TTHC, giảm giấy tờ, thời gian đi lại.

- Duy trì hoạt động có hiệu quả trang thông tin điện tử của xã.

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo thông qua H thống thông tin báo cáo của thành phố Hà Nội; kết nối liên thông, chia sẻ d liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo quy định.

7. Kết quả thực hiện Kế hoạch nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính

- UBND xã Khánh Hà đã ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 16/05/2023, qua đó các định cụ th trách nhiệm của các cán bộ, công chức chuyên môn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND xã và chất lượng cung cấp dịch vụ công tại xã năm 2023 (Chỉ số SIPAS).

- Công khai đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận Một cửa xã. Tiếp tục niêm yết công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của cơ quan tiếp nhận phản ánh kiến nghị theo quy định; bố trí đầy đủ hòm thư góp ý, sổ góp ý và triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị.

- UBND xã thường xuyên thực hiện việc khảo sát đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ cán bộ, công chức. Sau khi tổng hợp kết quả khảo sát cho thấy tổ chức, cá nhân đến thực hiện giao dịch hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã hài lòng về nội dung TTHC và sự phục vụ của cán bộ, công chức. Như vậy có thể đánh giá sự phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy nền hành chính phục vụ, minh bạch trên địa bàn xã.