Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Tính từ ngày 15/06/2023 đến hết ngày 14/9/2023)

10/10/2023 16:35

1. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC

          Hàng năm thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Thường Tín về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, UBND xã Khánh Hà đã thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. UBND xã đã giao cho đồng chí công chức Văn phòng – Thống kê làm đầu mối, phối hợp với các bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát TTHC đang thực hiện tại xã, nhằm kịp thời cập nhật các thay đổi, bổ sung để kiến nghị tới các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung danh mục TTHC bảo đảm cho việc giải quyết TTHC theo đúng quy định pháp luật. Qua rà soát các thủ tục hành chính đều đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất và đồng bộ với TTHC của cấp trên.

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về  kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/ 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các văn bản của nhà nước cấp trên, UBND xã đã công khai, niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, UBND xã Khánh Hà đã ban hành Thông báo số 42/TB-UBND ngày 01/06/2023 về việc niêm yết công khai 174 thủ tục hành chính đang được niên yết và thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Khánh Hà cụ thể như sau:

TT

Tên lĩnh vực

TTHC thuộc thẩm quyền

TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

TTHC thực hiện tại UBND xã Khánh Hà

TTHC

Thực hiện tại bộ phận

“Một cửa”

TTHC không thực hiện

Tổng cộng:

174

174

140

18

1

Tôn giáo

10

10

10

0

2

Thi đua khen thưởng

05

05

05

0

3

Giáo dục và Đào tạo

05

05

05

  0

4

Thanh tra

04

04

0

0

5

Tư pháp

42

42

39

03

6

Văn hóa cơ sở; Thư viện; Thể thao

07

07

07

0

7

Lao động - Thương binh và xã hội

53

53

53

0

8

Địa chính-Đô thị;Môi trường

22

22

10

12

9

Y tế (Dân số)

01

01

01

0

10

Dân tộc

02

02

0

02

11

Nông nghiệp & PTNT

10

10

09

01

12

Tài chính

01

01

01

0

13

Phòng chống tham nhũng

03

03

0

0

14

Lưu thông hàng hóa trong nước

09

09

0

0

          2. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC

- UBND xã đã thực hiện việc công khai địa chỉ cơ quan tiếp nhận, phản ánh kiến nghị hành chính, thư điện tử, website, email; số điện thoại...của thành phố và của UBND xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đúng quy định.

         - Trong kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân xã không nhận được phản ánh, kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định hành chính.

         3. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 531 HS.

+ Số mới tiếp nhận trong kỳ: 531 HS (trực tuyến: 76 HS; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 455 HS);

+ Số từ kỳ trước chuyển qua: 0 HS.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 531 HS. Trong đó:

+ Giải quyết trước hạn: 423 HS;

+ Giải quyết đúng hạn: 108 HS;

+ Giải quyết quá hạn: 0 HS.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 0 HS. Trong đó:

+ Trong hạn: 0 HS;

+ Quá hạn: 0 HS.

4. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

         - Được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, Đảng ủy đối với công tác CCHC của xã, sự chủ động phối hợp, tích cực của cán bộ, công chúc, cùng với tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC  đã đi vào nề nếp và ngày càng hiệu quả, thiết thực.

- Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, đặc biệt là việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại và lắp đặt hệ thống camera giám sát cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, tất cả các thủ tục hành chính đều được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông mang lại tác động tích cực, nhận được sự đồng tình của tổ chức, công dân do tính tiện lợi, nhanh chóng, nộp hồ sơ và trả kết quả nhanh gọn, không mất nhiều thời gian và chi phí, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

- Ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, tác phong chuyên nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân được cải thiện rõ rệt, giảm phiền hà, nhũng nhiễu trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

- UBND xã đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của UBND xã Khánh Hà

- Đã công bố, niêm yết công khai các quy định về TTHC trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đúng quy định.

- Công khai Bảng mức thu phí, lệ phí. Phân công công chức Văn phòng- thống kê thu phí, lệ phí và quản lý Biên lai thu phí, lệ phí theo đúng quy định của pháp luật.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, chỉ đạo và hướng dẫn của thành phố, của huyện. Kết quả: đối với các thủ tục trên, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%.

+ Đã lấy được 89 phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Đạt kết quả mức độ hài lòng: 89/89 phiếu hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, về sự phục vụ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND xã, đạt 100%.

- Hồ sơ triển khai theo 2 nhóm: “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” và “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” đã thực hiện được:

+HS Đăng ký khai sin – Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi: 55

+ HS Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí: 08

5. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

- UBND xã đã tiến hành rà soát các TTHC và ban hành thông báo công khai niêm yết 174 TTHC đang được thực hiện tại Bộ phận Một cửa xã thông qua các hình thức như: Gửi các ban ngành, đoàn thể; công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC xã, thông báo công khai trên đài truyền thanh xã…

- UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 30/01/2023 thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã Khánh Hà năm 2023.